Syfte

Syftet med föreningen är att väcka intresse för odling av kaktusar och suckulenter, samt att likasinnade kan träffas och utbyta erfarenheter.

Medlemmar

Medlemmar ska avlägga en årlig avgift för att erhålla medlemskap i VKSF. Storleken på avgiften bestäms av årsmötet. Sista inbetalningen för ett år är 31/12 året innan.

Aktiviteter

Föreningen anordnar träffar inomhus under höst- och vinterhalvåret
samt utomhusaktiviteter vår och sommar.
Medlemmar får programinformation och aktuell adresslista. Medlemslistan får ej utnyttjas i kommersiella syften.

Styrelse

Styrelsen består av tre styrelseposter: ordförande, sekreterare och kassör.
Ordföranden leder möten samt ansvarar för externa och interna kontakter.
Sekreteraren för protokoll och sköter medlemsutskick och adresslista.
Kassören sköter föreningens ekonomi.
Styrelsen planerar föreningsaktiviteter och marknadsföring av föreningen. Styrelsen ska även introducera nya medlemmar.
Styrelsen får endast använda föreningens medel till gagn för föreningen
och dess medlemmar.
Föreningen ska ha en valberedning som består av två personer, samt en revisor som granskar styrelsens arbete och beviljar den ansvarsfrihet.

Möten

Kallelse till årsmötet skall ske senast en månad i förväg.
Avsägning av post inför kommande år sker senast vid sista mötet året innan.
Beslut fattas muntligt eller via handuppräckning. Sluten omröstning kan ske på begäran. Vid fattande av beslut gäller enkel majoritet.
Stadgeändringar sker i samband med årsmötet. Förslag till stadgeändringar ska vara styrelsen tillhanda minst 2 veckor innan årsmötet. Det krävs ett majoritetsbeslut på två på varandra
följande årsmöten för att genomföra en stadgeändring.
Föreningen kan endast upplösas med majoritetsbeslut vid årsmöte. Vid föreningens upplösande tillfaller föreningens tillgångar liknande verksamhet.